Back to Index
หนังสืองานศพ หนังสืออนุสรณ์

หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปัทมจินดา)

วัดตรีทศเทพ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

หน้า ๑ หน้า ๒ หน้า ๓ หน้า ๔ หน้า ๕ หน้า ๖ หน้า ๗ หน้า ๘ หน้า ๙ หน้า ๑๐ หน้า ๑๑ หน้า ๑๒

 

Nang Visal Silapakam

นางวิศาลศิลปกรรม (บุศย์ หรือ บุศราคำ) เป็นภริยาของหลวงวิศาลศิลปกรรม สกุลเดิม ทัพวัฒน์

วัดไตรมิตรวิทยาราม ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๐

หน้า ๑ หน้า ๒ หน้า ๓

กลับไปหน้าแรก . Back to Aristocracy Index